Uzávierka prijímania príspevkov pre číslo 2/2011 je 15.7.2011

 

NÁZOV ČLÁNKU (Tahoma, 13pt, Bold)

Meno autora (Tahoma, 12pt, Bold)


ABSTRAKT
Autor poskytne stručný abstrakt svojho príspevku – max. 10 riadkov

Kľúčové slová: autor uvedie 5 – 8 kľúčových slov

 

ABSTRACT

Short abstract – max. 10 lines
 

Key words: max 5 – 8 key words


JEL klasifikácia: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

 

ÚVOD

        Redakcia prijíma na publikovanie odborné príspevky, analýzy, postrehy a komentáre na aktuálne témy z oblasti manažmentu podnikov. Zvlášť vítané sú príspevky poskytujúce pohľad do praxe prostredníctvom rôznych výskumov, komparácií a podrobných analýz problematiky.
        Použite prosím nasledujúci formát stránky v textovom editore MS Word: veľkosť stránky A4 (21 cm x 29,7 cm), jednoduché riadkovanie, okraje použité v dokumente: ľavý okraj - 3,25 cm, pravý okraj - 3,25 cm, horný a dolný okraj - 3,9 cm.
        Názov príspevku musí byť napísaný písmom Tahoma, veľkosť 13 bodov, veľké tučné písmena. Meno autora, veľkosť písma 12, tučne. Samotný text je písaný veľkosťou písma 10 bodov, písmo Tahoma.
         Rozsah odborného príspevku je maximálne 8 strán A4 (jednoduché riadkovanie), rozsah recenzií a ohlasov maximálne na 2 strany. Tabuľky a obrázky musia byť číslované a označené názvom. Autor uvedie zdroj uvedených informácií (ak nejde o údaje, ku ktorým dospel autor analýzou, výskumom a pod.).


NÁZOV 1. KAPITOLY (Tahoma,veľké tučné písmo, 10 bodov)

Názov podkapitoly (tučné písmo, veľkosť 10 bodov)
        .............................................................
.....................................................................


NÁZOV 2. KAPITOLY (Tahoma, veľké tučné písmo, 10 bodov)

Názov podkapitoly (tučné písmo, veľkosť 10 bodov)
        .............................................................
.....................................................................


ZÁVER

 
        Autor garantuje, že príspevok zaslaný na publikovanie v on-line časopise Manažment v teórii a praxi je originálny a nebol a nebude inde publikovaný. Článok bude anonymne posúdený nezávislým recenzentom. S výsledkom recenzie bude autor oboznámený v primeranom čase. Autor doručí príspevok elektronickou poštou na adresu redakcie mtpredakcia@euke.sk.LITERATÚRA

Citácie v texte, vrátane mena autora a roka publikácie musia byť v zátvorkách, napríklad: (Smith, 1990) alebo P. S. Smith (1990). Použitá literatúra musí byť uvádzaná podľa normy STN 690 v abecednom poradí.INFORMÁCIE O AUTOROVI


Autor uvedie maximálne 10 riadkov obsahujúcich napr. popis jeho kvalifikácie, autobiografické údaje, odborné zameranie. Uvedie tiež plnú adresu pracoviska, kontaktné údaje (e-mail, icq, Skype™ name a pod.)
 

Podrobnejšie pokyny vo formáte PDF si prezrite tu >>

 

More detailed instruction for authors in PDF format >>

 

 

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.